Mağara Pınarı


Tipi:

Doğal

Derinlik:

6 m.

Uzunluk:

42 m.

Sıcaklık:

-

Fauna:

: Mağarada herhangi bir canlı topluluğuna rastlanmamıştır.

Döşeme Malzemesi:

-

Kontaklar:

-


Jeoloji:

-

Notlar:

-

Bulan (Tarih):

MTA (-)

Araştırma:

MTA tarafından araştırılmış ve 2002 yılında yayınlanmıştır.

Morfoloji:

Mağara Pınarı Mağarası; deniz seviyesinden başlayarak 100 m'ye çıkan; hafif dalgalı bir yüzey üzerinde gelişmiştir. Yakın çevresi Pliyosen ve Kuvaterner'e ait birikim şekillerinden oluşmuştur. Bu şekillerden en belirginleri aşınım yüzeyi ile alüvyal boğulmaya uğramış paleo vadilerdir. Genel olarak doğu-batı yönünde uzanan bu paleo vadiler; kuzey-güney yönlü kısa boylu Kuvaterner dereler tarafından yarılmıştır. Alüvyal boğulma ise son buzul döneminden sonra; deniz seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelmiştir. Üst bölümünde mağaranın geliştiği; kısa boylu Mağara Deresi; alüvyal boğulmaya uğrayan derelerden biridir. Mağara; kuzeybatı-güneydoğu yönünde gelişmiş; kaynak konumlu; fosil bir mağaradır. Birbirinden ayrı iki girişi olan mağaranın; kireçtaşlarının tabaka doğrultu ve dalımı ile; çatlak sistemine bağlı olarak girintili-çıkıntılı veya kafesli bir yapısı vardır. Yan kollar genel olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde (tabaka doğrultusu yönü) gelişmiştir. Girişe göre son noktası +5.5 m de bulunan mağara; yüzeydeki akarsular gibi alüvyal boğulmaya uğramıştır. Tabanı kalın bir kum ve çakıl yığını ile kaplı ve son derece alçaktır (0.5-1 m). Deniz seviyesine yakın bir bölgede bulunmasından dolayı; alüvyal boşalıma uğramamıştır.

Arkeoloji:

-

Efsaneler:

-


Kaynak Yok

Gözlemler 0

Gözlem Yok